PUP wstrzymuje wnioski o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż z dniem 02.03.2015 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149).


Powyższe wynika z bardzo dużego zainteresowania wśród organizatorów stażu tą formą aktywizacji osób bezrobotnych oraz skalą złożonych do chwili obecnej wniosków.

Ponowne uruchomienie tej formy wsparcia nastąpi po rozpatrzeniu dotychczas złożonych wniosków i oszacowaniu dostępnych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację ww. instrumentu rynku pracy, a także po określeniu szczegółowych warunków dot. realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Stosowna informacja o kolejnym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż nadal przyjmuje wnioski od osób bezrobotnych do 30 roku życia, zainteresowanych otrzymaniem bonu stażowego (art. 66l ww. ustawy). Bon stażowy to gwarancja odbycia 6-cio miesięcznego stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez wskazany okres, starosta wypłaca jednorazową premię w wysokości 1500 zł (kwota podlega waloryzacji), która stanowi pomoc de minimis. Ponadto w ramach bonu stażowego starosta finansuje osobie bezrobotnej:
koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Wniosek o przyznanie bonu stażowego dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz Punktach informacyjno-konsultacyjnych działających na terenie powiatu zgierskiego oraz na stronie internetowej w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Druki i formularze do pobrania – Wnioski o przyznanie bonów.


Źr. www.pupzgierz.pl
PUP wstrzymuje wnioski o staż PUP wstrzymuje wnioski o staż Reviewed by zgierzmoimmiastem on 16:48:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.