Uważaj co piszesz do prezydenta

fot: infor.pl
W czwartek 12 lutego Trybunał Konstytucyjny rozpatrując skargę, dotyczącą karalności niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego uznał, że karanie tego czynu jest zgodne z Konstytucją gdyż nie chroni ona wolności słowa, której jedynym celem jest obraza innej osoby. 


Głównym celem ochrony funkcjonariusza publicznego jest obrona interesu publicznego związanego z właściwym i skutecznym działaniem organów państwa. Niezbędnymi warunkami efektywnego wykonywania powierzonej funkcji jest poczucie własnej godności i autorytet funkcjonariusza publicznego.

 
System prawny nie może tolerować sytuacji, kiedy podejmowane przez organ państwowy działania byłyby utrudniane bądź paraliżowane przez zachowania noszące znamiona zniewagi.

Zdaniem Trybunału, zagwarantowanie możliwości niezakłóconego działania funkcjonariusza publicznego, działającego w imieniu państwa, wymaga, ze względu na ochronę porządku publicznego oraz praw i wolności innych osób, objęcia odpowiedzialnością karną znieważenia funkcjonariusza publicznego, które nastąpiło zarówno publicznie, jak i niepublicznie, lecz podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.


Sądy wydające wyroki w tego typu sprawach muszą brać pod uwagę status autora i adresata wypowiedzi, jej charakter i czy była ona skierowana wyłącznie na znieważenie urzędu lub osoby, racje leżące u podstaw wypowiedzi, w szczególności ustalenie czy wskazują one na udział wypowiadającego się w debacie publicznej. Jeżeli wypowiedź znieważająca nie była nakierowana wyłącznie na naruszenie czci osoby lub godności urzędu, wymierzane sankcje karne nie powinny eliminować możliwości uczestniczenia oskarżonego w debacie publicznej lub wywoływać w tym zakresie efektu mrożącego.

Zawsze jednak konieczne jest przede wszystkim ustalenie, czy znieważenie miało miejsce podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 
Funkcjonariuszami publicznymi są: Prezydent RP, prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie, radni, parlamentarzyści, sędziowie, prokuratorzy, pracownicy administracji rządowej, funkcjonariusze chroniący bezpieczeństwa publicznego. Ochronie prawnej przysługującej ww. podlegają również nauczyciele. 

Wyrok ten budzi kontrowersje jednak po jego głębszej analizie można stwierdzić, że jest zasadny. Chroni funkcjonariusza publicznego i przypomina, iż wyrażając swoje poglądy nie można się odczłowieczać. Język polski jest bardzo bogaty w słownictwo, z którego należy umiejętnie korzystać. 

Uważaj co piszesz do prezydenta Uważaj co piszesz do prezydenta Reviewed by zgierzmoimmiastem on 10:00:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.