Kreatywna ekonomia byłej prezydent

W ubiegły poniedziałek na posiedzeniu komisji rewizyjnej Rady Miasta Zgierza omawiano przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontrolę w zakresie zadłużania Miasta i dotowania placówek oświatowych. Z dokumentu wynika, że była prezydent Iwona Wieczorek odznaczała się kreatywnością w planowaniu budżetu, co następnie zagroziło bankructwem Zgierza.Nieterminowość dyrektorów

Doraźna kontrola gospodarki finansowej w zakresie zadłużenia i udzielaniu dotacji placówkom oświatowym z UMZ stwierdziła uchybienia i nieprawidłowości wynikające z  nieprzestrzegania przepisów. Nie było określonych zasad regulujących przyjmowania sprawozdań budżetowych. Dyrektorzy placówek oświatowych przekazywali je do Wydziału Oświaty, a nie do Wydziału Finansów. Ponadto w stworzonym Regulaminie organizacyjnym urzędu Wydział Oświaty nie był zobowiązany do przygotowania sprawozdań zbiorczych, co jest niezgodne z przepisami.
Nierzadko dyrektorzy przedszkoli i szkół przekraczali ustawowy termin do przekazania podsumowań dokonanych operacji finansowych.  Łamali w ten sposób rozporządzenie Ministra Finansów. Nie wiadomo, jakie były tego przyczyny, ale oznacza to brak profesjonalizmu ze strony kierujących szkołami. Nie lepiej również było z Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych, który w latach 2010-2013 aż 9krotnie przekraczał dozwolone terminy.

Utopijne obniżanie długu

Ciekawym okazało się zaniżanie przez autora budżetu, czyli prezydent I. Wieczorek kwot do spłat zaciągniętych kredytów. W ten sposób radni byli oszukiwani i w nieświadomości tegoż faktu popierali budżet. O ile w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2019 zawyżano rokrocznie wartość rat o 180 000 zł, co nie zostało wyjaśnione, to na 2020 zaniżono, aż o 460 001 zł, a w 2021 różnica wyniosła 439 999 zł i dotyczyła kredytu w Banku Spółdzielczym w Zgierzu.
Rozchody w zmienionej WPF na 2014 przypadające spłacie na podstawie zawartych umów i aneksów wynosiły 4 594 006 zamiast 4 650 574. Po raz kolejny zaniżono wielkość zadłużenia do spłaty, tym razem o 56.500 zł.

Hiper 'śmieciowe' dochody

Szokiem dla budżetu były zaplanowane dochody związane z ‘ustawą śmieciową’ na kwotę 5 mln zł za 6 miesięcy 2013 roku. Sumę tę poprawiono w październiku 2013 na 1 023 000. Warto wspomnieć, że prognozy dla Miasta Zgierza przygotowała firma DSC DS. Consulting Sp. Z.O.O z Gdańska proponując, wstępnie przyjęte potem stawki za odbiór śmieci w wysokości 15zł i 10 zł, co przyczyniło się do protestów mieszkańców i naprędce zorganizowanego spotkania w Urzędzie Miasta, a na dzień 5 listopada 2013 kwota z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 3 080 768 zł.
Obniżenie stawek do 12 zł i 8 zł-jak tłumaczył ówczesny wiceprezydent Przemysław Staniszewski- było spowodowane przerzuceniem na mieszkańców dostarczania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych czy rozbiórkowych do RSII
Biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z deklaracji wpływ należności za 5 miesięcy 2013 roku wynosił 2 358 220 zł, a więc założenie 5 mln oraz obniżenie do nieco powyżej miliona było nierealne, podobnie jak plany na 2014, określające wpływ w wysokości ponad 6 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że niemożliwe było zakładanie jakichkolwiek dochodów z tytułu odbioru i gospodarowania odpadami, ponieważ nie istniały żadne dane nt. ściągalności opłat. Poważnym naruszeniem prawa było podpisanie umowy z firmą „RSII” w czerwcu 2013 BEZ KONSTRASYGNATY ówczesnej skarbnik.

"Należy pamiętać, że duży wpływ na stan finansów Miasta ma prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa ww. opłat oraz ściągalność należnych z tego tytułu należności".Ściągalność należy do naczelnika Wydziału Finansowego. To on ponosi za to odpowiedzialność. Niestety po zakupie od firmy SIGNITY S.A. licencji programu do księgowania wpłat, pojawiały się liczne usterki uniemożliwiające pracę, co skutkowało na późniejsze dane zawierane w sprawozdaniach.

Chodnik ważniejszy od szkół i MOPS

Już w kwietniu 2013 roku było wiadomo, że brakuje w budżecie prawie 5 mln zł na oświatę i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Mimo to, przegłosowano zmiany i wprowadzono tak strategiczne inwestycje jak np. budowę ulicy Obywatelskiej, chodnika na ul. S. Dubois czy parkingów przy ul. Łódzkiej.

Zarabianie na niepublicznej oświacie 

Zaniżano dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół. Dla „Bim Bam Bom”, „Promyczek” i Oddziału Przedszkolnego przy SSP TPZ o 12 zł, co skutkuje, że teraz trzeba oddać w sumie ponad 20 tys. zł. Dotacje dla Społecznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Zgierza zaniżano na 16.78 zł na jednego ucznia.

Regionalna Izba Obrachunkowa odpowiedzialnością za liczne i znaczące uchybienia obarczyła ówczesną prezydent Iwonę Wieczorek, Skarbnik Dorotę Kubiak i pracowników Urzędu Miasta. We wnioskach pokontrolnych zobowiązała m.in. do: terminowego składania sprawozdań, wyjaśnienia obniżania faktycznych wartości rat do spłaty, zapewnienia rzetelnego planowania wpływów za gospodarkę odpadami, kontrasygnowania przez skarbnika czynności powodujących zobowiązań pieniężnych, rzetelnego naliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.
Kreatywna ekonomia byłej prezydent Kreatywna ekonomia byłej prezydent Reviewed by Krzysiek on 22:55:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.