Porządkują tereny na Krzywiu. 15 lipca konsultacje z mieszkańcami!

Do 21 lipca można zgłaszać uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Młodzieżowej, Zawiszy Czarnego, Łagiewnickiej oraz torów PKP. Natomiast 15 lipca o 17.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się dyskusja publiczna.  Sporządzony projekt planu przewiduje przekształcenie zainwestowania na obszarze opracowania w sposób umożliwiający wyznaczenie nowych terenów budowlanych. Plan przeznacza tereny pod
zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług oraz tereny komunikacji. 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i 
podstawą podejmowania działań w zakresie realizacji inwestycji. Umożliwia on świadomy, a także
systematyczny rozwój terenów. W planie zagospodarowania przestrzennego następuje 
konkretyzacja ustaleń „Studium....”. Brak planu zagospodarowania przestrzennego 
spowoduje, że nie będzie możliwości określenia zasad kształtowania polityki przestrzennej 
na tym terenie, zakresu i sposobu postępowania w sprawach przeznaczania terenów na 
określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Istnieje możliwość 
zastosowania innych rozwiązań prawnych pozwalających prowadzić politykę przestrzenną, 
min. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jednak umożliwiają one 
jedynie inwestowanie w ograniczonym zakresie, w sytuacjach, które nie budzą wątpliwości. 

Celem planu jest ustalenie warunków dla zrównoważonego rozwoju, poprzez ustalenie 
warunków zabudowy na obszarze objętym planem przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i 
optymalizacji korzyści, wynikających z proponowanych działań i przekształceń przestrzennych.


Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego rozważane były różne warianty 
rozwiązań wewnętrznych. Wybór ostatecznego rozwiązania nastąpił po konsultacjach 
społecznych z udziałem zainteresowanych stron. Ponadto biorąc pod uwagę kierunki rozwoju 
określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Zgierza rozwiązania alternatywnego, co do zmiany rozwiązań przestrzennych dla 
przedmiotowego terenu praktycznie nie ma. Dlatego wszystkie rozważane koncepcje 
rozwiązań urbanistycznych nie różniły się od siebie w zasadniczy sposób pod względem 
oddziaływania na środowisko.

Zmiany w środowisku przyrodniczym na omawianym obszarze związane z urbanizacją terenu 
dotyczą przede wszystkim przekształceń obszarów gruntów rolnych (w dużej części odłogowanych) otwartych ulegających miejscami sukcesji roślinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej i komunikację. Konsekwencją tych zmian będzie głównie ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, likwidacja pokrywy glebowej, częściowy ubytek w istniejącym 
drzewostanie, powstanie nowych źródeł hałasu (komunikacja) i ewentualnej emisji 
zanieczyszczeń powietrza. Powyższe zmiany będą zachodziły sukcesywnie. 
Zaś w  strefie zurbanizowanej zmiany mają głównie charakter porządkujący i 
dogęszczający obecne zagospodarowanie oraz poprawę ładu przestrzennego. 
Konsekwencją tych zmian będzie ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej (ale 
tylko w rejonach dotąd niezainwestowanych) oraz ewentualny ubytek w istniejącym 
drzewostanie. 



Porządkują tereny na Krzywiu. 15 lipca konsultacje z mieszkańcami! Porządkują tereny na Krzywiu. 15 lipca konsultacje z mieszkańcami! Reviewed by zgierzmoimmiastem on 22:58:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.